DX календарь DH9SB

16.10.2017-23.10.2017 P40EU

Period: 16.10.2017-23.10.2017
DXCC: P4
Callsign: P40EU

Aruba Island (SA-036) by Ulf, DL5AXX.

21.10.2017-28.10.2017 T2AR

Period: 21.10.2017-28.10.2017
DXCC: T2
Callsign: T2AR

Funafuti Atoll (OC-015) by Tony, 3D2AG.

11.10.2017-20.10.2017 VU7T

Period: 11.10.2017-20.10.2017
DXCC: VU7
Callsign: VU7T

Manoj/VU2CPL, Sangeeth/VU2WH, Kiran/VU2XE, Siddhu/VU3NXI, Gopan/VU3HPF and Paul/A65DR.

14.10.2017-21.10.2017 ZD7BR

Period: 14.10.2017-21.10.2017
DXCC: ZD7
Callsign: ZD7BR

Saint Helena Island (AF-022) by Bill, G0VDE.
http://www.sthelenadx.com

22.10.2017-31.10.2017 4S7AYG

Period: 22.10.2017-31.10.2017
DXCC: 4S7
Callsign: 4S7AYG

Sri Lanka (AS-003) by Alex/UT5UY and Roman/UR0MC.

08.10.2017-18.10.2017 E51RAT

Period: 08.10.2017-18.10.2017
DXCC: E5/SC
Callsign: E51RAT

Rarotonga Island (OC-013) by Steve, KL7SB.

21.10.2017-23.10.2017 TM0TI

Period: 21.10.2017-23.10.2017
DXCC: F
Callsign: TM0TI

Tombelaine Island (EU-156) by Gil/F4FET, Diégo/F4HAU and Antoine/F5RAB. QSL via M0OXO.

10.10.2017-20.10.2017 FJ/F4AZF

Period: 10.10.2017-20.10.2017
DXCC: FJ
Callsign: FJ/F4AZF

Saint Barthelemy Island (NA-146) by Damien, F4AZF.

16.10.2017-18.10.2017 S21ZDC

Period: 16.10.2017-18.10.2017
DXCC: S2
Callsign: S21ZDC

Bhola Island (AS-140) by Derek/G3KHZ, Steve/G4EDG, Axel/DL6KVA, Syed/S21ED and Anup/S21TV.

21.10.2017-25.10.2017 S21ZDC

Period: 21.10.2017-25.10.2017
DXCC: S2
Callsign: S21ZDC

Saint Martins Island (AS-127) by Derek/G3KHZ, Steve/G4EDG, Axel/DL6KVA, Syed/S21ED and Anup/S21TV. QSL via SM6CVX.

11.09.2017-29.11.2017 YJ8RN/P

Period: 11.09.2017-29.11.2017
DXCC: YB
Callsign: YJ8RN/P

Loh Island (OC-110) by Rodney, YJ8RN. QSL via NZ4DX.

30.09.2017-20.10.2017 H40GC

Period: 30.09.2017-20.10.2017
DXCC: H40
Callsign: H40GC

Temotu Province (OC-100) by Stan, LZ1GC.
http://www.c21gc.com

07.10.2017-16.10.2017 8Q7BI

Period: 07.10.2017-16.10.2017
DXCC: 8Q
Callsign: 8Q7BI

South Ari Atoll (AS-013) by John, MM0VEG.

Страницы